CGだけです。
Koikatsu-2020-05-05-13-41-03
Koikatsu-2020-05-05-13-47-17