台詞はありませんが、省吾が皮を着ているシーンをちょっとだけ作りました。
ke-ki_013
ke-ki_014
ke-ki_015
ke-ki_016